Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie extrapost.pl


§1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach Serwisu extrapost.pl


2. Użyte w regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
a. Zleceniobiorca – firma Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy 39-200, ul. Drogowców 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000532324.
b. Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna (Nadawca, Odbiorca) lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie u Zleceniobiorcy.
c. Nadawca: osoba, która wydaje Przesyłkę Zleceniobiorcy, wraz z dokumentami nadania przesyłki.
d. Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, przyjmująca przesyłkę doręczoną przez Kuriera.
e. Kurier – zewnętrzna firma świadcząca usługi spedycyjne - partner zleceniobiorcy, mający odrębny regulamin,
f. Potwierdzenia nadania – dokument wypełniany przez Nadawcę, stanowiący dowód zawarcia umowy o świadczenie usług kurierskich, a także przyjęcia Przesyłki.
g. List przewozowy - dokument wypełniany przez Nadawcę, stanowiący dowód zawarcia umowy o świadczenie usług kurierskich, a także przyjęcia Przesyłki, na który składa się m.in. naklejka adresowa.
h. Dokumenty - inne dokumenty niż Potwierdzenie nadania, niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi lub Usług dodatkowych.
i. Awizo – zawiadomienie o nieudanej próbie doręczenia Przesyłki Odbiorcy lub nieudanej próbie odebrania Przesyłki od Nadawcy
j. Cennik - aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej Serwisu ExtraPost.pl określająca wagę i gabaryty Przesyłek oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane.
k. Przesyłka - towar nadany przez Nadawcę objęty regulaminem danej firmy kurierskiej - kuriera.
l. Dni robocze – nie obejmują sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy chyba, że ustalono inaczej.
m. PrePaid – usługa oferowana Zleceniodawcy, polegająca na możliwości dokonania przedpłaty i zgromadzenia środków na Koncie PrePaid w celu ich późniejszego wykorzystania w Serwisie.
n. Konto PrePaid – przypisane danemu Zleceniodawcy konto, zawierające środki płatnicze do wykorzystania w Serwisie.
o. Zamówienie – zlecenie spedycji Przesyłki złożone Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę za pośrednictwem serwisu extrapost.pl
p. Bramka płatnicza – bezpieczna platforma płatności internetowych obsługiwana przez spółkę Dotpay S.A.
r. Etykieta – dokument dołączany do każdej Przesyłki
s. Usługa kurierska – usługa wykonywana przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek, a także wykonywaniu usług dodatkowych świadczonych zgodnie z regulaminem danego Kuriera.
t. Serwis, Serwis extrapost.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.extrapost.pl wraz z jego funkcjonalnością.
u. Panel Klienta – funkcjonalność serwisu extrapost.pl, w ramach której klient po zalogowaniu może zarządzać swoimi Danymi osobowymi oraz zamawiać Usługi kurierskie.
v. Dane Osobowe – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępne pod adresem www.extrapost.pl informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez extrapost.pl w celu prawidłowego świadczenia usług oraz innych celach marketingowych.
w. Baza Kont – zbiór Danych Osobowych oraz innych danych przypisanych do danego konta zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone i przetwarzane w ramach świadczonych usług przez extrapost.pl


3. Integralną część niniejszego regulaminu stanową:

a. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług Kuriera K-ex – dostępne na stronie:
http://k-ex.pl/pdf/kex/regulamin.pdf
http://k-ex.pl/pdf/kex/regulamin_konsumenci.pdf

b. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług Kuriera FedEx – dostępne na stronie:  
http://www.fedex.com/pl/domestic-services/terms/
c. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług Kuriera UPS – dostępne na stronie: https://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/terms/shipping/index.html?WT.svl=Footer
d. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług Kuriera GLS – dostępne na stronie:
https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin
e.  Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług Kuriera DHL – dostępne na stronie: http://www.dhl.com.pl/content/dam/downloads/pl/express/pl/shipping/terms_conditions/dhl_express_terms_conditions_domestic_pl_pl.pdf
f. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług Kuriera DPD – dostępne na stronie: https://www.dpd.com.pl/var/dpd/storage/original/application/787a78f706f5c18970b8f181b6bf294b.pdf
g. Cennik serwisu extrapost.pl – dostępny pod adresem: http://www.extrapost.pl/cennik/krajowy w skład którego wchodzi podstawowa informacja o cenie danego rodzaju usługi, informacja szczegółowa oraz Cennik usług dodatkowych.
h. Sposoby pakowania przesyłki oraz lista przedmiotów zabronionych – dostępne pod adresem:
http://www.extrapost.pl/strona/wyswietl/2/strefa-pakowania


§2 Przedmiot świadczonych usług


1. Zleceniobiorca przy pomocy Serwisu extrapost.pl w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa świadczy za wynagrodzeniem usługi związane z przewozem Przesyłek, stanowiące usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. W ramach świadczonych usług, Zleceniobiorca działając we własnym imieniu zleca Kurierowi wykonanie Usługi kurierskiej Przesyłki wskazanej przez Zleceniodawcę.
3. W przypadku Przesyłek eksportowych wymagających dołączenia Dokumentów eksportowych Zleceniobiorca w oparciu o przekazane przez Zleceniodawcę dane generuje i przekazuje Zleceniodawcy wzory Dokumentów eksportowych oraz uiszcza opłatę skarbową od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie przez Zleceniodawcę upoważnienia do podejmowania przez Kuriera czynności przed organami celnymi w jego imieniu i przekazuje potwierdzenie jej uiszczenia Kurierowi.
4. Wybór Kuriera wykonującego Usługę kurierską Przesyłki dokonywany jest przez Zleceniobiorcę zgodnie ze wskazaniem Zleceniodawcy.
5. Zleceniobiorca w miarę możliwości udostępnia również Zleceniodawcy wszystkie dodatkowe mechanizmy aktualnie dostępne w Serwisie extrapost.pl takie jak: powiadomienia o zmianie statusu realizowanego zamówienia za pośrednictwem poczty email oraz wiadomości SMS, śledzenie nadanych przesyłek, sprawdzanie poprawności kodów pocztowych.
6. Wobec klientów posiadających odrębne umowy z Kurierami, Zleceniodawca świadczy również, na zasadach określonych w § 13 niniejszego regulaminu, usługi ograniczające się jedynie do zakresu wskazanego w § 13 ust. 1.

§3 Zobowiązania Zleceniodawcy


1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia wynikającego z Cennika.
2. Ponadto Zleceniodawca zobowiązuje się, że:
a. Przesyłka zostanie wydana Kurierowi we wskazanym w Zamówieniu lokalu. Dowodem takiego wydania jest List przewozowy, Protokół odbioru lub Etykieta, które muszą zostać zachowane w celu ewentualnych reklamacji,
b. Wydrukuje i przekaże Kurierowi podczas odbioru Przesyłki Etykietę i/lub List przewozowy i/lub Protokół odbioru,
c. Dopilnuje, aby Przesyłka została właściwie zapakowania i solidnie zabezpieczona, zgodnie z zasadami przyjętymi w Serwisie extrapost.pl. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie http://www.extrapost.pl/strona/wyswietl/2/strefa-pakowania
d. Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych, wskazanych w § 12 niniejszego Regulaminu,
e. Powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi, urządzeń lub osób niezbędnych do rozładunku Przesyłki, jeżeli taka konieczność zachodzi,
f. Poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera (protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez przedstawiciela Kuriera doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę).
g. W przypadku Przesyłek eksportowych wymagających Dokumentów eksportowych, poda Zleceniobiorcy prawdziwe i rzetelne dane potrzebne do wygenerowania wzorów Dokumentów eksportowych, a następnie wydrukuje je, zweryfikuje ich prawdziwość i rzetelność, w razie potrzeby poprawi, podpisze oraz przekaże Kurierowi podczas odbioru Przesyłki.
3. Zleceniodawcę korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§4 Zakres odpowiedzialności

1. Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za Kurierów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, w szczególności w sytuacji gdy nie ponosi winy w wyborze.
2. Zleceniodawca dokonując wyboru Kuriera, któremu ma zostać zlecona Usługa kurierska, w granicach dopuszczonych przez obowiązujące prawo przejmuje odpowiedzialność za wybór Kuriera i wyłącza w tym zakresie odpowiedzialność Zleceniobiorcy za winę w wyborze, o ile Usługa kurierska zostanie wykonana przez wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera.
3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ubytek w Przesyłce nie przekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych.
4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
5. W związku z przyjęciem jako integralnej części niniejszego Regulaminu postanowień regulaminów Kuriera K-EX, FedEx, UPS, DHL, DPD, GLS wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, w granicach obowiązującego prawa, obejmują również Zleceniobiorcę i ograniczają jego odpowiedzialność.

§5 Składanie, anulowanie, modyfikacja i realizacja zamówień


1. Zamówienia przyjmowane są przez Serwis extrapost.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Dla Zamówień złożonych i opłaconych do godziny 9:00 w przypadku Kuriera K-EX, FedEx, UPS, DHL, DPD, GLS od poniedziałku do piątku odbiór Przesyłki od Zleceniodawcy może nastąpić w tym samym dniu. Po upływie tej godziny Przesyłka powinna zostać odebrana następnego dnia roboczego. Jako moment opłacenia Zamówienia przyjmuje się chwilę zaksięgowania środków na koncie bramki płatniczej Przelewy24.
3. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym dniu roboczym.
4. Po zaksięgowaniu środków na koncie Zleceniobiorca bezzwłocznie powiadamia Kuriera o konieczności odbioru Przesyłki od Zleceniodawcy.
5. W procesie realizacji zamówienia Zleceniodawca otrzymuje komplet dokumentów w postaci elektronicznej z możliwością wydruku.
6. W zależności od wybranego Kuriera wygenerowany przez Serwis List przewozowy lub Etykieta musi zostać wydrukowana i dołączona do Przesyłki przekazywanej Kurierowi.
7. Dane wpisywane przez Zleceniodawcę podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące wagi, wymiarów oraz zawartości Przesyłki.
8. Przesyłka musi być zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie jej zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Kuriera. Szczegóły zasad pakowania przedstawione są w trakcie składania zamówienia, a także znajdują się na stronie http://www.extrapost.pl/strona/wyswietl/2/strefa-pakowania
9. Przed przyjęciem przez Kuriera Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie. W przypadku niezgodności Kurier ma prawo odmówić jej przyjęcia.
10. W procesie realizacji zamówienia (jeśli zostało to wybrane podczas składania zamówienia) Serwis wysyłał będzie powiadomienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email lub/i wiadomości SMS do Zleceniodawcy oraz/lub Odbiorcy o zmianach statusu Przesyłki u Kuriera (np. Przesyłkę odebrano od Nadawcy, Przesyłka w doręczeniu, itp.).
11. Zleceniodawcy zarejestrowani w Serwisie mają możliwość anulowania Zamówień, co do których nie podjęto jeszcze próby wykonania Usługi Kurierskiej. W przypadku anulowania Zamówienia, w sytuacji o której mowa w zdaniu poprzedzającym, które zostało już wcześniej opłacone, kwota zapłaty zwracana jest na Konto PrePaid Zleceniodawcy. Pozostaje ona do dalszego wykorzystania przez Zleceniodawcę.
12. Modyfikacja danych zamówienia odbywa się poprzez anulowanie zamówienia zgodnie z punktem 11 bieżącego paragrafu a następnie utworzenie nowego zamówienia na podstawie danych wprowadzonych przez Zleceniodawcę.

§6 Załadunek i rozładunek


1. W czasie odbioru lub dostarczania Przesyłki, Kurier działający na zlecenie Zleceniobiorcy nie jest zobowiązany do dysponowania narzędziami ani innymi zasobami potrzebnymi do odebrania lub dostarczenia Przesyłki, poza pracownikiem dokonującym odbioru lub dostarczania Przesyłki.
2. Każda Przesyłka (lub jej część) wymagająca specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku jest dopuszczalna do przewozu tylko pod warunkiem, że takie urządzenia są dostępne w punktach nadania i odbioru Przesyłki. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za szkody spowodowane na skutek załadunku lub rozładunku takiej przesyłki bez specjalnych urządzeń.

§7 Odbiór i doręczanie Przesyłek


1. Odbiór Przesyłek
a. Odbiory Przesyłek dokonywane są w dni robocze, w godzinach pracy pomiędzy 9:00 a 17:00 o ile nie ustalono inaczej.
b. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Zleceniodawcy) jak również za pośrednictwem poczty email.
c. Podczas odbioru Przesyłek przez Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania Kurierowi wydrukowanego Listu przewozowego lub Etykiety wygenerowanych przez Serwis extrapost.pl
d. W placówce Kuriera odebrane Przesyłki zostają weryfikowane z informacjami podanymi w zamówieniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów Przesyłki z zadeklarowanymi w zamówieniu, w przypadku możliwości doręczenia takiej Przesyłki do Odbiorcy, Zleceniodawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za dodatkową obsługę, zgodnie z Cennikiem opłat dodatkowych, a w razie braku Cennika opłat dodatkowych dla zamówionej przesyłki, zgodnie z Cennikiem detalicznym danego Kuriera. Płatność następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Zleceniodawcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań.
e. W przypadku gdy Kurierowi nie zostanie przekazana Przesyłka, np. z powodu nieobecności osoby za to odpowiedzialnej lub Przesyłka nie była przygotowana do nadania, Zleceniobiorca - na wyraźną prośbę Zleceniodawcy - może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez Kuriera zgodne z Cennikiem detalicznym danego Kuriera, pokrywa Zleceniodawca. Zapłata dokonywana jest na podstawie wygenerowanej przez Serwis faktury VAT.
f. Wszelkie ewentualne nadpłaty oraz zwroty dokonywane będą przez Zleceniobiorcę poprzez przelanie podlegających zwrotowi kwot na przynależne Zleceniodawcy Konto PrePaid.
g. Doręczanie przesyłek odbywa się na zasadach określonych odpowiednio w regulaminie usług Kuriera K-EX, FedEx, UPS, DHL, DPD, GLS.
h. W przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki do Odbiorcy zwracana ona będzie do Zleceniodawcy po opłaceniu przez niego dodatkowej opłaty za zwrot zgodnej z Cennikiem detalicznym danego Kuriera. Płatność następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Zleceniodawcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań. Dalszy ewentualny tryb postępowania z przesyłkami nieodebranymi określają regulaminy poszczególnych Kurierów.

§8 Odbiór i doręczanie Przesyłek


1. W przypadku Przesyłek z opcją pobrania gotówki przy odbiorze obowiązują limity kwot pobieranych od danego Odbiorcy w ciągu jednego dnia i wynoszą 10 000 zł.
2. W przypadku odmowy zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę, Przesyłka nie jest mu przekazywana; w takim przypadku Zleceniobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za Przesyłkę doręczoną. O odmowie zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę a Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać do Zleceniobiorcy dalsze dyspozycje odnośnie Przesyłki. Przesyłki dla których nie uda się ustalić dyspozycji zostaną zwrócone do Zleceniodawcy na jego koszt. Postanowienia § 8 pkt. lit h stosuje się odpowiednio.
3. Pobranie należności od Odbiorcy za doręczoną Przesyłkę odbywa się tylko i wyłącznie w gotówce.
4. Kwota pobrania, o ile została faktycznie otrzymana przez Zleceniobiorcę, zwracana jest w ciągu 10 dni roboczych od dnia doręczenia Przesyłki na konto Zleceniodawcy wskazane w Panelu Klienta (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego Zleceniobiorcy).
5. Odbiorca przesyłki powinien mieć przygotowaną równą kwotę należną kurierowi za usługę pobrania. Kurier nie ma obowiązku wydawania reszty.

§9 Przedpłata – PrePaid


1. Zwiększenie salda na Koncie PrePaid dokonuje się podczas opłacania zamówienia lub w Panelu Klienta w zakładce PrePaid.
2. Konto PrePaid posiada limit zgromadzonych środków. Maksymalne saldo wynosi 10000 PLN.
3. Stan Konta PrePaid uaktualniany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Zleceniobiorcę.
4. Dokonanie zapłaty z Konta PrePaid za składane Zamówienie powoduje natychmiastowe przystąpienie Serwisu do realizacji Zamówienia.


§10 Przedmioty zabronione


1. Zgodnie z regulaminami Kuriera K-EX, FedEx, UPS, DHL, DPD, GLS przesyłanie niektórych przedmiotów za pośrednictwem Zleceniobiorcy jest zabronione! Zleceniodawca zobowiązuje się nie przekazywać do spedycji przedmiotów, które znajdują się na listach przedmiotów zabronionych.
2. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia zapisu § 12 ust. 1, w tym w szczególności odpowiedzialność karno-skarbową, w przypadku gdy na skutek wykonywania zleconej przez niego Usługi kurierskiej dojdzie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

§11 Świadczenie usługi dostępu do mechanizmów Serwisu extrapost.pl


1. Wobec Zleceniodawców posiadających indywidualne umowy z Kurierami oraz przyznany na ich podstawie nr klienta lub numer SAP, Zleceniodawca świadczy usługi polegające na możliwości dostępu do automatycznych mechanizmów Serwisu extrapost.pl Pozwalają one na w automatyczne przygotowanie listów przewozowych i składanie zamówień w systemach Kurierskich obsługiwanych przez extrapost.pl
2. Świadczenie usług opisanych w punkcie poprzedzającym odbywa się po wpisaniu przez Zleceniodawcę w Serwisie extrapost.pll otrzymanego od Kuriera, na mocy indywidualnej umowy, numeru klienta lub numeru SAP.
3. Opłata za usługi opisane w pkt 1 wynosi 0,10PLN netto (0,12PLN brutto) w stosunku do jednej Przesyłki.
4. Opłata za usługę pobierana jest z konta PrePaid Zleceniodawcy. Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie na koncie PrePaid środków na jej pokrycie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do świadczenia usług o których mowa w pkt 1 stosuje się odpowiednio pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu.

§12 Reklamacje


1. Reklamacje wystawionych przez Zleceniobiorcę faktur mogą dotyczyć następujących zagadnień:
a. nieprawidłowych wymiarów Przesyłki,
b. nieprawidłowo naliczonych opłat,
c. nieprawidłowych danych płatnika,
d. nieprawidłowego opisu produktu,
e. innych nieprawidłowości faktury.
2. W przypadku uznania reklamacji faktury za uzasadnioną Zleceniobiorca wystawi korektę faktury.
3. Brak reklamacji faktury, nieuwzględnienie reklamacji faktury lub nierozpatrzenie reklamacji faktury nie pozbawia osoby, której faktura została wystawiona, prawa do kwestionowania zasadności oraz prawidłowości wystawionej faktury w postępowaniu sądowym wytoczonym przeciwko niej na skutek nieopłacenia faktury
4. Nadawcy lub Odbiorcy zależnie od tego, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania przesyłką, przysługują przeciwko Kurierowi roszczenia z tytułu umowy przewozu w przypadku:
a. utraty Przesyłki,
b. ubytku Przesyłki,
c. uszkodzenia Przesyłki,
d. opóźnienia w doręczeniu Przesyłki.
5. Osoba, której przysługują roszczenia przeciwko Kurierowi może złożyć do Kuriera reklamację na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1994 r. Prawo przewozowe. Reklamacja może zostać złożona bezpośrednio do Kuriera, lub za pośrednictwem Zleceniobiorcy.
6. W celu złożenia reklamacji za pośrednictwem Zleceniobiorcy Nadawca lub Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką powinien dokonać zgłoszenia na protokole reklamacyjnym w terminie:
a. 14 dni od daty nadania Przesyłki - w przypadku opóźnienia w doręczeniu lub utraty Przesyłki,
b. 5 dni od daty odbioru Przesyłki - w przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki,
i przesłać je w formie pisemnej na adres: Brand sp. z o.o., 39-200 Dębicy, ul. Drogowców 8.
7. Do zgłoszenia należy dołączyć:
a. w przypadku opóźnienia w doręczeniu lub utraty Przesyłki:
1. oryginał Listu przewozowego lub Etykiety,
2. wykaz załączonych dokumentów,
b. w przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki dodatkowo:
1. kopię protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera, o ile został sporządzony,
2. dokumenty potwierdzające wysokość dochodzonego roszczenia w postaci:
• faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również w przypadku Przesyłek szczególnie wartościowych) lub
• kalkulacji kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub
• faktury za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana.
8. W przypadku gdy zgłoszona reklamacja będzie w ocenie Zleceniobiorcy oczywiście bezzasadna, Zleceniobiorca poinformuje o tym osobę, która złożyła reklamację. W powyższej sytuacji przekazanie reklamacji Kurierowi nastąpi o ile osoba ta potwierdzi wolę przesłania reklamacji.
9. W przypadku przesłania Zleceniobiorcy przez Kuriera wezwania do usunięcia braków reklamacji lub decyzji rozstrzygającej reklamację Zleceniobiorca przekaże tę informację osobie, która złożyła reklamację.
10. Zleceniobiorca informuje, iż zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 15 listopada 1994 r. prawa przewozowego dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przeciwko przewoźnikowi na podstawie tejże ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przy czym reklamację uważa się za bezskuteczną, jeżeli przewoźnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji.

§13 Przekazywanie informacji drogą telefoniczną


W przypadku przekazania przez Zleceniodawcę przy składaniu Zamówienia numerów telefonu, numery te będą mogły być wykorzystywane gdy będzie to konieczne do realizacji umowy, np. do przesłania informacji o utrudnieniach powodujących zmianę godziny odbioru lub dostarczenia przesyłki, w celu przypomnienia o płatnościach, a także w innych wypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§14 Wymagania techniczne


1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Zleceniobiorca są następujące:
1. połączenie z siecią Internet
2. przeglądarka internetowa:

- Internet Explorer w wersjach 9.0 i wyższych
- Opera w wersjach 23.0 i wyższych
- Firefox w wersjach 32.0 i wyższych
- Chrome w wersjach 31.0 i wyższych
- Edge w wersjach 20.0 i wyższych

§15 Postanowienia końcowe

1. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia. Dokonanie zmiany Regulaminu przez Zleceniobiorcę nie jest skuteczne wobec Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje od 4.05.2014.

szybki kontakt

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń,
chętnie odpowiemy.

+48 146 966 966

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Serwisy kurierskie
Rozpocznij czat